Yogyakarta State University

  • logo_Yogyakarta State University
    • Universitas Negeri Yogyakarta is a state university established in Yogyakarta, Indonesia in 1964.
  • Affiliations