Academy of Sciences and Arts of Kosovo

  • logo_Academy of Sciences and Arts of Kosovo
    • The Kosova Academy of Sciences and Arts (Albanian: Akademia e Shkencave e Arteve e Kosovës, Latin: Academia Scientiarum et Artium Kosoviensis) is the national academy of Kosovo.